Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze
heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de
Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Hardhouthandel.nl
Inschrijfnummer KvK: 66985382

Adres:
Haas 33
5508SK Veldhoven
Tel:+31407857832

2. E-mailadres

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke
producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De
mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw
gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde
voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van
reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke reclame niet
wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

4. Telefoonnummer
Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u
opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de
mogelijkheid zich hier tegen te verzetten en zich te laten registreren in het bel-me-niet-register.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en
vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de
coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
b. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële
informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de
hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
c. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik
of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database
helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
c. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
d. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of
onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een
passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
e. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van
antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke
software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van
hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of
verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te
verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: info@hardhouthandel.nl
b. Op het volgende telefoonnummer: +31407857832
c. Op het volgende adres: Haas 33, 5508SK Veldhoven

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en
in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.