Milieubeleid

Ons hout draagt de officiele legaliteitsverklaring, zo bent u verzekerd van legaal hout volgens de EUTR regelgeving dat uit duurzaam bosbeheer komt.

Green Policy

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De tradities en werkgelegenheid van de lokale bevolking.
  • De veiligheid van de werknemers.
  • Alle gekapte stammen worden gecodeerd, hierdoor kun je exact (d.m.v. GPS) nagaan of het legaal gekapt is.

 

hardhouthandel van loon bankirai


Bosbeleid

Houthandel van Loon importeert haar hout voornamelijk vanuit bossen in Zuid-Amerika, Azië, Afrika en Midden- en Noord- Europa. De zagerijen en
schaverijen worden daar jaarlijks gecontroleerd op hun manier van werken, zo wordt er onder andere gekeken naar een verantwoord kapbeleid,
waardoor de regenwouden behouden blijven. 


Het hout wat gebruikt wordt voor ons assortiment komt enkel uit hiervoor speciaal geschikte dik beboste gebieden die op nauwkeurige wijze worden
geselecteerd. Doormiddel van GPS positionering wordt vast gesteld welke boom geschikt is en wordt vervolgens voorzien van een label waarop alle
gegevens van de boom staat. Door het toekennen van dit label is het mogelijk de boom tijdens het proces te volgen. Sinds 2006 mag er geen hout
zonder deze labels worden geëxporteerd. Binnen de dik beboste gebieden worden enkele bomen gekapt, het betreft hier voornamelijk oude en
dikke bomen waardoor nieuwe aanwas meer ruimte, licht en water krijgt waardoor de groei wordt gestimuleerd.


Door het toepassen van bovenstaande methode blijft het regenwoud intact en is er geen schade voor de flora en fauna.Houthandel van Loon FSC gecertificeerd hardhout


MVO / Duurzaam

De toekomst van zowel het bedrijfsleven als de private markt ligt in de handen van het milieu. Zonder een goed milieu heeft het leven geen toekomst.
Daarom is het mulieu een zaak van ons allemaal. Vanuit dit oogpunt wil Hardhouthandel van Loon bijdragen aan het creëren van een leefbare en
duurzame wereld. 


Om dit gedachte goed kracht bij te zetten en met het oog op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben wij een eigen energiebeleid geformuleerd. 

Respect voor het milieu staat hierin centraal en voeren dit dan ook door in de arbeidsprocessen en communicatie naar onze klanten en toeleveranciers.
De groei van maatschappelijke bewustwording en gedragsveranderingen is hierin het resultaat.

Als partner van MVO Nederland onderschrijft Houthandel Van Loon de volgende uitgangspunten

1. Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.

2. Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de milieubelasting, het energiegebruik en de CO²-uitstoot zo veel
     als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren. 

3. Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers. 

4. Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd. 

5. Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.

6. Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een
     belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers. 

7. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten. 

8. Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen. 

9. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij zijn verbonden.

10. Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden
       in overleg te treden.

 

hardhouthandel van loon FSC hardhout PEFC hout


Houtkeurmerken

EUTR

De European Union Timber Regulation (EUTR) is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat.
Hout is illegaal wanneer het gekapt is in strijd met de toepasselijke wetgeving in het land waar het hout gekapt is.
Vanaf 1 maart 2013 zijn importeurs die hout op de Europese markt brengt verplicht om aan te tonen uit welke (legale) bron het hout
afkomstig is en dat het is gekapt volgens de regels van het land van herkomst.

Met het ingaan van de Europese houtverordening is het verboden om illegaal gewonnen hout of houtproducten op de markt te brengen
in de Europese Unie.Wanneer hout voor het eerste op de Europese markt wordt gebracht, dient een stelsel van zorgvuldigheidseisen
(due diligence systeem) te worden toegepast. Daarvoor dient documentatie te worden verzameld die de legaliteit van het houtproduct aantoont.

Een organisatie die hout voor het eerst op de Europese markt brengt, wordt binnen de EUTR ‘operator’ (marktdeelnemer) genoemd.
Een operator is binnen de EUTR verplicht een due diligence procedure te doorlopen om aan te kunnen tonen dat het
hout een verwaarloosbaar risico op illegaliteit heeft. De volgende schakels in de keten die het hout van de operator kopen (en het dus
niet zelf voor het eerst op de Europese markt brengen), worden ‘trader’ (handelaar) genoemd. Traders zijn binnen de EUTR niet verplicht een due
diligence procedure toe te passen. Wel dienen traders te administreren van wie het hout gekocht is en aan wie het hout verkocht wordt.
In Nederland voert de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controles uit op de naleving van de EUTR.

(Herbeplanting)
hardhouthandel van loon herbeplanting PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification)
https://pefcnederland.nl/

Iedereen moet inzage kunnen hebben in het beheerplan van de boseigenaar.

Enkele cijfers: Enkele cijfers:

Ruim 475.000 boseigenaren zijn PEFC gecertificeerd. Zij beheren wereldwijd ruim 220 miljoen hectare bos en daarmee is PEFC het grootste keurmerk
voor duurzaam beheerd bos. Meer dan 7200 bedrijven hebben een PEFC Chain of Custody certificaat.


In totaal is er wereldwijd ongeveer 360 miljoen hectare bos gecertificeerd (inclusief Forest Stewardship Council, FSC). Dit is nog geen 10% van al het bos.
Bovendien ligt ruim 85% hiervan op het Noordelijk halfrond. Er ligt dus nog enorm veel werk om ook in tropische landen van daadwerkelijke
betekenis te worden.


In het afgelopen decennium werd er jaarlijks 13 miljoen hectare bos vernietigd. 

80% van alle planten- en diersoorten is voor het overleven van bos afhankelijk.

Wat maakt PEFC uniek?

PEFC kent een strikte scheiding van normering, certificering en accreditatie om de onafhankelijkheid te waarborgen. Door PEFC erkende onafhankelijke
certificeerders voldoen aan de eisen die PEFC stelt en beschikken over de juiste accreditatie, afgegeven door IAF erkende accreditatie instellingen.
Certificeren en accreditatie gebeuren op basis van ISO normen.


Nationale PEFC standaarden zijn altijd opgesteld met betrekking van alle relevante belanghebbenden, die ook allemaal een stem hebben in de
uiteindelijke besluitvorming.


Structuur van groep/regio-certificering maakt PEFC hét systeem voor kleine eigenaren van privé, familie en community bossen.

PEFC hanteert als enig keurmerk ook sociale eisen voor de verwerkende bedrijven. Zo worden niet alleen de rechten van mensen in het bos beschermd,
maar ook van werknemers in de hout- en papierindustrie.

Erkenning van PEFC

Europese Unie: PEFC als bewijs voor duurzaam bosbeheer in Green Public Procurement toolkit. 


Nederlandse Overheid: TPAC (Timber Procurement Assessment Committee), werkend in opdracht van de overheid, heeft na toetsing vastgesteld dat
PEFC International voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout.


Dutch Green Building Council: PEFC staat in de BREEAM NL nieuwbouw als hoogste score.

Cradle2Cradle: het eerste Cradle2Cradle houtproduct met Gold certificaat op de Nederlandse markt was gemaakt van hout afkomstig uit
PEFC gecertificeerd bos.hardhouthandel van loon zagerij


OLB

Het OLB-systeem is bedoeld om de legaliteit van hout te kunnen verifiëren. Het systeem is in 2004 ontwikkeld door het Franse EuroCertiFor (tegenwoordig
onderdeel van Bureau Veritas). Bosexploitanten en bosbeheerders die door middel van een OLB-verklaring willen aantonen dat het aangeboden hout
legaal is, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn: - Respecteren (naleven) van nationale en lokale wet- en
regelgeving ten aanzien van bosbeheer en arbeidsomstandigheden; - Het bos waaruit het hout afkomstig is, moet de status van exploitabel
(niet beschermd) bos hebben; - Het voeren van een goede administratie en controle in het veld; - Een goede traceerbaarheid van de herkomst van het hout.
Naast de certificering voor bossen, kunnen bedrijven uit de houtverwerkende industrie en de handel zich certificeren onder OLB+. Door te voldoen aan de
voorwaarden van OLB+, kan een bedrijf aantonen dat het de sociale en ecologische aanvullende principes respecteert. Deelname aan OLB+ is optioneel
en niet verplicht om het OLB certificaat te verkrijgen. Momenteel (peildatum december 2013) zijn er OLB-verklaringen afgegeven voor bossen in Kameroen
en Indonesië. Het gaat hierbij om ongeveer 2,4 miljoen hectare bos, verdeeld over 10 certificaathouders.


Keurhout

Keurhout staat voor duidelijkheid en betrouwbaarheid als het gaat om de levering van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en hout van aantoonbaar
legale herkomst. Daarvoor heeft Keurhout een op de praktijkgericht handelsketensysteem waarmee u uw afnemers zekerheid kunt bieden over de herkomst
van het hout. Het CoC-systeem wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsorganisaties en biedt voordelen boven andere bekende CoC-systemen
door meer flexibiliteit in de mengverhouding binnen een Keurhout-product samengesteld uit verschillende, toegelaten houtstromen.
Het huidige Keurhout is de opvolger van de gelijknamige stichting die in 1996 is opgericht door de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de vakbonden
om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout te stimuleren. In 2004 is dit systeem overgenomen door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse
Houtondernemingen (VVNH), dat sindsdien het algemeen bestuur voert. De certificaten worden beoordeeld door een College van Deskundigen. Het
handelscontrolesysteem (CoC) is in juli 2009 geaccepteerd door de Nederlandse overheid en voldoet daarmee aan de criteria voor handelscontrolesystemen
die onderdeel uitmaken van de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout.


Alle bomen op 1 hectare worden in kaart gebracht. Hiervan mogen per 30 jaar maar(!) 3 grote bomen gekapt worden (voorbeeld goed bosbeleid).
hardhouthandel van loon bosbeheer

VLO

VLO is een onafhankelijke legaliteitsstandaard die wereldwijd toepasbaar is, maar die alleen de herkomst controleert. Dus het traject tussen het bos en de
zagerij. Producenten die het VLO certificaat hebben moeten na 5 jaar door certificeren naar VLC of liever FSC.


VLC / TLTV

VLC & TLTV zijn 2 onafhankelijke legaliteitsstandaarden die wereldwijd toepasbaar zijn. Er zijn minieme verschillen tussen de 2 standaarden.

Beide tonen zij de legaliteit aan en leveren ze voordelen op voor mens en milieu. Het is toegestaan om 30% CW-VLC of CW-TLTV hout te vermengen met
70% FSC hout. Het eindproduct moet dan gelabeld zijn met FSC Mixed sources.

Bosexploitanten die VLC of TLTV certificaat hebben, kunnen met een kleine inspanning ook het FSC Controlled Wood certificaat krijgen. Daardoor kunnen
houtverwerkers 30% FSC-CW hout mengen met 70% FSC hout. Hierdoor wordt de gemiddelde prijs lager, maar ze moeten het hout labelen met FSC Mixed
sources. 

Bosexploitanten die het FSC-CW certificaat hebben, worden aangemoedigd om door te certificeren naar 100% FSC.Houthandel van Loon


S.F.I

Het SFI programma is een erkende standaard in Noord-Amerika met de deelnemers in de VS en Canada. SFI is nu goedgekeurd door de PEFC
overkoepelende regeling.

De SFI-programma werd goedgekeurd door de Amerikaanse Forest & Paper Association (AFP & A) in 1994, welke is uitgegroeid tot een standaard
die in Amerika wordt gebruikt.

De SFI-programma wordt aangestuurd door de Sustainable Forestry Board (SFB), twee-derde van die afkomstig zijn uit een breed scala van
niet-industriële belangen, met inbegrip van milieu/organisaties voor natuurbehoud, openbare ambtenaren (staat en/of federale agentschappen);
professionele/academische groepen; loggen professionele, niet-industriële landeigenaren.

Doordat het is opgezet door de industrie krijgt het veel kritiek van de NGO’s, daar bepaalde onafhankelijke controle onderdelen ontbreken. De kans
dat er in Noord Amerika illegaal hout, van eigen bodem, verhandeld wordt is zeer klein. Daarnaast nemen de Noord Amerikaanse bossen jaarlijks
in omvang toe.


C.S.A. (The Canadian Standards Association)

Is een onafhankelijk certificaat, bedoeld voor de Canadese houtindustrie. De Canadian Standards Association (CSA, 1919) Sustainable Forest
Management Standard is een nationale norm voor Canada en is in 1973 geaccrediteerd door de Federale Agentschap die verantwoordelijk is voor
de Canadese Nationale Standaard Systemen. CSA is nu goedgekeurd door de PEFC overkoepelende regeling.

De Canadian Standards Association is een not-for-profit lidmaatschap-gebaseerde vereniging waar bedrijfsleven, industrie, overheid en consumenten
in Canada en de wereldwijde markt. Canada's nationale norm voor duurzaam bosbeheer (CAN / CSA Z809) maakt gebruik van een continue
verbetering aanpak, vereist participatie van het publiek, praktische demonstratie van duurzaam bosbeheer, management commitment en houdt
rekening met milieu-, sociale en economische factoren. Een herziene versie van de Z809 standaard zal worden bekendgemaakt door het einde van 2008

Een nieuwe standaard voor bospercelen, was CAN / CSA Z804-08 Sustainable Forest Management voor bospercelen en andere kleine Ruimte Bossen,
gepubliceerd in maart 2008. 
CSA Chain of Custody (CoC) certificering vereist conform de internationaal erkende PEFC Council CvC Eisen zoals uiteengezet
in PEFC bijlage 4.
hardhouthandel van loon


TPAC (Timber Procurement Assessment Commitee)

Toetst houtcertificeringsystemen voor het Nederlands duurzaam inkoopbeleid voor hout aan de Nederlandse inkoopcriteria (de Dutch Procurement
Criteria for Timber) in opdracht van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu.


MTCS (Malaysian Timber Certification Scheme)

Maleisisch certificatiesysteem dat sinds 2010 onder de paraplu van PEFC valt.


MTCC (The Malaysian Timber Certification Council)

MTCC is ontstaan in Oktober 1998, maar is pas operatief geworden in 1999. Het is, in nauwe samenwerking met de Maleise regering en industrie.hardhouthandel van loon mvo maatschappelijk verantwoord ondernemen


ISPM-15

Voor het exporteren naar veel landen dient het houten verpakkingsmateriaal te voldoen aan de ISPM 15-standaard. Deze standaard is in het leven
geroepen om het meeliften van levend ongedierte in het hout te voorkomen. Hout dat voldoet aan de voornoemde standaard heeft een behandeling
ondergaan waardoor de structuur definitief verandert.
hardhouthandel van loon milieubeleid