Artikel 1: Definities

Hardhouthandel.nl, gevestigd aan de Haas 33, 5508 SK Veldhoven onder de bedrijfsnaam Houthandel van Loon, dan wel een aan haar gelieerd bedrijf of onderneming. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Onderneming: de vennootschap, met of zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (waaronder o.a. verstaan ‘eenmanszaak’). Koper: Iedere Onderneming en/ of Consument met wie Hardhouthandel.nl een (koop)overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Hardhouthandel.nl een aanbieding doet. Algemene Voorwaarden: Algemene Verkoopvoorwaarden
van Hardhouthandel.nl / Houthandel van Loon. Website: www.hardhouthandel.nl, of enige andere website van Hardhouthandel.nl. Goederen: de door Hardhouthandel.nl aan Koper geleverde goederen, (hout)producten en/ of diensten/ werkzaamheden. Aanbieding: elk aanbod/ alle aanbiedingen/ offerte(s) van Goederen gedaan door Hardhouthandel.nl waaronder ook verstaan informatie, afbeeldingen, mededelingen, opgaven, etc. (mondeling, telefonisch, via SMS, e-mail, elektronische weg, Website of anderszins verstrekt). Partijen: Hardhouthandel.nl en Koper gezamenlijk. Montagehandleiding: de montagehandleiding(en) die van toepassing zijn op de geleverde Goederen en te raadplegen zijn op de Website van Hardhouthandel.nl dan wel bij Hardhouthandel.nl kosteloos zijn op te vragen, (alsmede alle andere montagehandleidingen die bij geleverde Goederen zijn bijgesloten).

Artikel 2: Toepasselijkheid

1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Aanbieding, ook die welke op de Website of op andere wijze door middel van koop op afstand door Hardhouthandel.nl worden weergegeven, alsook op alle (daaruit voortvloeiende) (koop)overeenkomsten tussen Hardhouthandel.nl en Koper. 2 Hardhouthandel.nl wijst eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Koper van de hand bij het doen van een Aanbieding en Koper verenigt zich met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en neemt afstand van de toepasselijkheid van eigen algemene (inkoop)voorwaarden. 3 Hardhouthandel.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen, waarna de gewijzigde of aangevulde voorwaarden van toepassing zijn. 4 Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Hardhouthandel.nl en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in de Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de Algemene Voorwaarden. 5 Indien Hardhouthandel.nl niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hardhouthandel.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Aanbieding en totstandkoming
overeenkomsten

1 De (koop)overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op het moment dat is voldaan aan de voorwaarde(n) als omschreven in artikel 3. 2 Elke Aanbieding is vrijblijvend, onder voorbehoud van prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt gestand gedaan. Hardhouthandel.nl maakt gebruik van één of meerdere (haven)depot(s). Indien een Koper een bestelling plaatst die is samengesteld uit Goederen die zijn verspreidt over meerderde depots, bestaat de mogelijkheid dat de levering daarvan later plaats vindt dan de geschatte levertijd (die is vermeld op de Website). Hardhouthandel.nl zal Koper in zulks geval op de hoogte stellen. Hardhouthandel.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor de Goederen gecombineerd te leveren aan Koper. Koper kan terzake geen aanspraak, uit welke hoofde dan ook, ontlenen jegens Hardhouthandel.nl. 3 Koper wordt geacht een Aanbieding van Hardhouthandel.nl te hebben aanvaard, indien zij precies heeft aangegeven welke Goederen zij wil ontvangen/ afnemen, Koper de gegevens heeft verzonden via elektronische weg c.q. ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website, de desbetreffende data door Hardhouthandel.nl zijn ontvangen en een schriftelijke c.q. elektronische bevestiging aan Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (email)adres. Koper kan Hardhouthandel.nl tevens verzoeken een specifieke Aanbieding op te stellen. Indien Koper deze Aanbieding aanvaardt dient zij dit schriftelijke c.q. elektronisch te bevestigen aan Hardhouthandel.nl. Hardhouthandel.nl kan desgewenst een opdrachtbevestiging versturen aan Koper. Een Aanbieding kan tevens mondeling door Koper worden aanvaard ter plaatse van de vestiging van Hardhouthandel.nl. Overeenkomsten die ter plaatse van de vestiging van Hardhouthandel.nl zijn gesloten komen mondeling tot stand en worden schriftelijk vastgelegd (middels een rekening). 4 Hardhouthandel.nl kan niet aan een Aanbieding worden gehouden, indien Koper redelijkerwijs kan of behoorde te begrijpen dat de Aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 5 Indien in de aanvaarding door Koper voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een Aanbieding worden aangebracht door Koper, komt de overeenkomst pas tot stand indien Hardhouthandel.nl aan de Koper heeft bericht met deze afwijking(en) in de Aanbieding in te stemmen. 6 Koper en Hardhouthandel.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra is voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 3. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. 7 Elke Aanbieding wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/ of gedaan. Gelet op de natuurlijke werking (in afmeting en/ of lengte) van houtproducten kan Hardhouthandel.nl echter niet garanderen dat elke Aanbieding volledig in overeenstemming is met de bijbehorende Goederen. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of ontbinding van de overeenkomst. 8 Voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling wordt verwezen naar de Montagehandleiding. In deze handleiding is omschreven hoe bepaalde Goederen correct dienen te worden bevestigd. De Montagehandleiding dient tevens als hulpmiddel voor de Koper bij het bestellen van Goederen alsmede bij het monteren daarvan. 9 Hardhouthandel.nl is er niet toe gehouden door Koper geplaatste bestellingen te controleren op volledigheid dan wel op conformiteit met de Montagehandleiding. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij Koper. Afwijkingen en/ of te weinig bestelde Goederen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst. 10 Artikel 3 lid 9 is tevens van toepassing indien Koper aan Hardhouthandel.nl heeft verzocht een specifieke Aanbieding op te stellen. Koper dient in zulks geval (de Montagehandleiding te raadplegen en) de Aanbieding te controleren op juistheid.

Artikel 4: Wijzigingen

1 Wijzigingen in de (koop)overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Hardhouthandel.nl zijn overeengekomen. 2 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen. 3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Hardhouthandel.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren Goederen.

Artikel 5: Kwaliteit en omschrijving

1 Hardhouthandel.nl verbindt zich jegens Koper om de Goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de (eventueel gewijzigde) offerte omschreven. 2 Hardhouthandel.nl verbindt zich jegens Koper Goederen te leveren die van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn. 3 Hardhouthandel.nl staat er niet voor in dat de Goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor Koper deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan Hardhouthandel.nl kenbaar is gemaakt. Hardhouthandel.nl voert geen sterkteberekeningen uit voor de door Koper beoogde doeleinden van de Goederen. Koper is zelf geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de sterkteberekening, plaatsing, uitvoer, aanpassing, etc, van de door Hardhouthandel.nl geleverde Goederen. 4 Bij gebruik van geleverde Goederen buiten Nederland dient Koper zelfstandig te verifiëren of dat gebruik toegestaan en verantwoord is. Hardhouthandel.nl kan in dat geval andere garantie- en/ of overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Goederen. 5 Onderlinge afwijkingen van geleverde Goederen betreffende kleur-, geur- en/ of (hars)afscheiding, werking (van afmeting en/ of lengte), slijtvastheid, keurmerk( en), houtsoort(en), profiel(en) en dergelijken, welke uit technisch, kwalitatief en/ of kwantitatief oogpunt aanvaardbaar zijn, kunnen geen aanleiding vormen voor aanspraak uit hoofde van schadevergoeding, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde Goederen. 6 Goederen kunnen (na aflevering) een zekere kleur-, geur- en/ of (hars)afscheiding afgeven die inherent is aan de natuurlijke aard en werking daarvan. Deze kenmerken zullen geleidelijk minder worden en op den duur verdwijnen. Gelet op de natuurlijke aard van de Goederen, kan Koper terzake geen aanspraak, uit welke hoofde dan ook, ontlenen jegens Hardhouthandel.nl.

Artikel 6: Verpakking en verzending

1 Hardhouthandel.nl verbindt zich jegens Koper om de Goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de Goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. 2 De Goederen zullen door Hardhouthandel.nl bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als is overeengekomen tussen Partijen. 3 Indien Hardhouthandel.nl of een derde voor de verpakking en het transport één of meerdere laadborden, pakkisten, kratten, containers, pallets etc, ter beschikking heeft gesteld aan Koper – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – is Koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) bovengenoemde verpakkingen terug te zenden naar het door Hardhouthandel.nl opgegeven adres, bij gebreke waarvan Koper aan Hardhouthandel.nl schadevergoeding is verschuldigd voor deze producten.

Artikel 7: Opslag

1 Indien om welke reden ook Koper niet in staat is de Goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed liggen voor levering/ bezorging, zal Hardhouthandel.nl, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek en voor rekening en risico van Koper de Goederen voor de duur van een redelijke termijn bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij door Koper zijn afgehaald dan wel bij Koper zijn bezorgd. 2 Koper is verplicht aan Hardhouthandel.nl de opslagkosten volgens het bij Hardhouthandel.nl gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de Goederen voor levering/ bezorging gereed waren, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de (koop)overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 8: Eigendomsovergang en risico

1 Behoudens het gestelde in artikel 8 lid 2 jo. 4 zal de eigendom van en het risico voor de Goederen op Koper overgaan bij levering. Onder levering wordt verstaan het fysiek afhalen van de Goederen door Koper alsook de bezorging daarvan. 2 Zolang Koper bij levering niet het volledige bedrag van de koopsom – met eventueel bijkomende kosten – heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Hardhouthandel.nl zich de eigendom van de Goederen voor. In zulks geval gaat de eigendom pas op Koper over, zodra Koper aan al haar verplichtingen jegens Hardhouthandel.nl heeft voldaan. 3 Indien er gerede twijfel bij Hardhouthandel.nl bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Koper, is Hardhouthandel.nl bevoegd de levering van Goederen uit te stellen, totdat Koper het volledige bedrag van de koopsom heeft voldaan, dan wel zekerheid voor de betaling heeft verschaft of een aanzienlijk voorschot van betaling heeft gedaan, een en ander door Hardhouthandel.nl te bepalen. Koper is aansprakelijk voor alle schade die door Hardhouthandel.nl wordt geleden als gevolg van deze vertraagde levering. 4 Als Hardhouthandel.nl op verzoek van Koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 de levering uitstelt, zullen de Goederen eigendom blijven van Hardhouthandel.nl, maar voor risico van Koper blijven, totdat de Goederen aan Koper zijn geleverd (op de in artikel 6 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen). 5 Koper dient steeds al hetgeen te doen wat redelijkerwijs van haar mag worden verwacht om de eigendomsrechten van Hardhouthandel.nl veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van Hardhouthandel.nl is gevestigd, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht om Hardhouthandel.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 6 Voor het geval Hardhouthandel.nl haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper nu voor alsdan bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Hardhouthandel.nl en door Hardhouthandel.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Hardhouthandel.nl zich bevinden, teneinde die zaken terug te nemen.

Artikel 9: Tijdstip van levering

Hardhouthandel.nl zal de Goederen leveren op de datum die tussen Partijen is overeengekomen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op het moment dat de overeenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen als omschreven in artikel 3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde Goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Hardhouthandel.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Hardhouthandel.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de (koop)overeenkomst.

Artikel 10: Transport

1 Voor transport van de te leveren Goederen wordt gebruik gemaakt van een (kleine) vracht-/ transportwagen (hierna: “Vrachtwagen). De Vrachtwagen beschikt niet in alle gevallen over een eigen zelfstandige losmogelijkheid (kooiaap/ heftruck/ hijskraan). In die gevallen zal de chauffeur in samenwerking met Koper de Goederen lossen. Goederen worden geleverd conform de tussen Hardhouthandel.nl en Koper overeengekomen datum, onder voorbehoud van tussentijdse redelijke wijzigingen. 2 Goederen worden gelost naast of achter de Vrachtwagen, op een verharde weg, zonder daarbij met de Goederen te lopen. De Vrachtwagen zal hierbij op de openbare weg blijven staan, tenzij het eigen terrein voor Vrachtwagens geschikt is. De plaats van bestemming – daar waar de Goederen wordt gelost – valt onder de verantwoordelijkheid van de Koper. 3 Het eventueel berijden van eigen terrein door de Vrachtwagen is voor risico van Koper. Hardhouthandel.nl is niet aansprakelijk voor schade aan terrein en/ of aanwezige spullen van Koper en/ of derden. 4 Na aankomst van de Goederen worden deze, indien mogelijk op de Vrachtwagen, gecontroleerd door Koper op juistheid en/ of eventuele gebreken. Indien controle op de Vrachtwagen niet mogelijk is, zal controle geschieden naast de vrachtwagen. Na controle dient Koper altijd te tekenen voor ontvangst, waarna de Goederen worden gelost. Eventuele gebreken direct aan de chauffeur te worden gemeld en gezamenlijk te worden vastgesteld. 5 Eventuele door Hardhouthandel.nl extra gemaakte onkosten worden aan Koper in rekening gebracht. Onder extra kosten worden kosten verstaan met betrekking tot: – verkeerd doorgeven van het afleveradres; – niet (op tijd) aanwezig zijn op het afleveradres (wacht geld); – (telefonische) onbereikbaarheid van Koper; – onbereikbaarheid van afleveradres met de Vrachtwagen; – beëindigen of wijzigen van de bestelling. 6 Bezorgtijden zijn vanaf 07.00 uur tot 18.00 uur, afhankelijk van de geplande route door Hardhouthandel.nl. Levering zal binnen deze tijdsperiode plaatsvinden, tenzij sprake is van oponthoud in de vorm van file, motorische storingen of overmacht als in artikel 10 behandeld. 7 Koper dient telefonisch en per email bereikbaar te zijn voor bevestiging van de bezorgdag alsmede dient zij op de dag van levering telefonisch en per email bereikbaar te zijn voor Hardhouthandel.nl dan wel de chauffeur.

Artikel 11: Overmacht

1 De in artikel 9 omschreven leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Hardhouthandel.nl door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. 2 Van overmacht aan de zijde van Hardhouthandel.nl is sprake, indien Hardhouthandel.nl na het sluiten van de (koop)overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze (koop)overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, water- storm- en weerschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Hardhouthandel.nl als ook bij derden, van wie Hardhouthandel.nl de benodigde Goederen, materialen en/ of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Hardhouthandel.nl ontstaan. 3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Hardhouthandel.nl als Koper bevoegd de (koop)overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft Hardhouthandel.nl slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de Goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden, onder verplichting hetgeen haar reeds is geleverd naar Hardhouthandel.nl terug te zenden. De retourzending vindt plaats onder nader door Hardhouthandel.nl te stellen voorwaarden en geldt voor rekening en risico van Koper. Koper dient eveneens aan te tonen dat de reeds geleverde Goederen niet meer doeltreffend kunnen worden gebruikt ten gevolge van het niet leveren van de resterende Goederen. Op deze regeling zijn de Goederen als vermeld in artikel 24 uitgesloten. 4 Hardhouthandel.nl is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie infrastructuur, gebruikte randapparatuur, uitval en/ of onbereikbaarheid van haar systemen noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer maar niet uitsluitend verstaan verstoringen in de verbindingen met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen. 5 Hardhouthandel.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.

Artikel 12: Garantie en controle bij levering

1 Op de door Hardhouthandel.nl geleverde Goederen wordt aan Consumenten de wettelijke garantie gegeven, ingaande op de datum van levering. Garantie is niet van toepassing indien schade het gevolg is van (een) toerekenbare handeling(en) door Koper zelf (of een aan Koper ondergeschikte/ ingeschakelde derde) zoals o.a. opzet, bewuste roekeloosheid, grove schuld, nalatigheid, het niet hanteren van de Montagehandleiding, het blootstellen van Goederen aan omgevingsfactoren die van negatieve invloed zijn, of Koper anderszins bij het gebruik van Goederen een fout heeft gemaakt. Daarnaast geldt tevens geen garantie indien er sprake is van overmacht als in artikel 10 omschreven en/ of (volatiliteit in) natuurverschijnselen en -omstandigheden die geleverde Goederen buiten de risicosfeer van Hardhouthandel.nl beïnvloeden zoals onder andere maar niet beperkt tot (overmatige) zon, regen, ijsvorming, (zure) regen, zoutvorming (door montage aan o.a. kustgebieden of op het water), storm, orkanen, tsunami’s, etc., of een combinatie van deze invloeden. 2 Koper is gehouden de geleverde Goederen te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Goederen haar ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/ of kwantiteit van de geleverde Goederen overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 3 Gebreken aan Goederen dienen op straffe van verval direct na levering van de Goederen schriftelijk c.q. middels elektronische weg aan Hardhouthandel.nl te worden gemeld. Gebreken dienen door Koper te worden gemeld middels de klachtenprocedure en het daarvoor bestemde formulier dat op de Website is weergegeven. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, onderbouwd met een of meerdere duidelijke foto’s en weergave van een duidelijk meetinstrument, zodat afmetingen van de Goederen en de omvang van eventuele gebreken zijn te herleiden en Hardhouthandel.nl in staat is adequaat te reageren. Koper dient Hardhouthandel.nl in de gelegenheid te stellen een mogelijk gebrek te (doen) onderzoeken binnen redelijke termijn en dient daarbij redelijke vragen/ verzoeken van Hardhouthandel.nl die relevant zijn voor de beoordeling van het gebrek te beantwoorden. Mogelijke gebreken die zich op een later tijdstip openbaren dienen uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontdekking daarvan, middels de klachtenprocedure te worden gemeld. 4 Indien een melding buiten bovengenoemde termijn plaatsvindt, komt Koper in beginsel geen recht meer toe op mogelijk herstel, vervanging of schadeloosstelling. 5 Indien vast komt te staan dat geleverde Goederen (gedeeltelijk) gebrekkig zijn en een melding tijdig heeft plaatsgevonden, zal Hardhouthandel.nl de gebrekkige Goederen – indien sprake is van bezorging – ofwel binnen een redelijke termijn (laten) ophalen bij Koper en de gebrekkige Goederen herstellen dan wel vervangen. Indien Hardhouthandel.nl gebrekkige Goederen niet binnen een redelijke termijn kan herstellen dan wel vervangen, zal zij deze ophalen en crediteren. Hardhouthandel.nl zal hierover met Koper in overleg treden en – voor zover mogelijk – een afhaaldatum dan wel datum van vervanging, herstel of creditering vaststellen. Aanbiedingen tot (gedeeltelijke) vervanging, herstel of creditering dienen binnen een redelijke termijn te worden geaccepteerd door Koper. 6 Indien de Goederen fysiek zijn afgehaald en een melding tijdig heeft plaatsgevonden dient Koper de Goederen, in overleg met Hardhouthandel.nl, zelfstandig te retourneren binnen de geldende openingstijden. Hardhouthandel.nl zal in zulks geval de gebrekkige Goederen ofwel binnen een redelijke termijn herstellen dan wel vervangen. Indien Hardhouthandel.nl gebrekkige Goederen niet binnen een redelijke termijn kan herstellen dan wel vervangen, zal zij deze in ontvangst nemen en crediteren. Hardhouthandel.nl zal hierover met Koper in overleg treden en – voor zover mogelijk – een datum van vervanging, herstel of creditering vaststellen. Aanbiedingen tot (gedeeltelijke) vervanging, herstel of creditering dienen binnen een redelijke termijn te worden geaccepteerd door Koper. 7 Retournering van Goederen op grond van de garantieaanspraak vindt plaats voor risico van de Koper en worden door Hardhouthandel.nl zonder voorafgaand overleg en akkoord niet geaccepteerd. Hardhouthandel.nl kan eventueel aanvullende redelijke condities stellen aan de retournering. 8 In geval van vervanging zal de eigendom van de te vervangen Goederen van rechtswege over gaan op Hardhouthandel.nl. Koper is gehouden om de Goederen fysiek aan Hardhouthandel.nl over te dragen, tenzij Hardhouthandel.nl anders aangeeft. 9 Indien komt vast te staan dat een garantie aanspraak ongegrond is, komen de in verband daarmede door Hardhouthandel.nl gemaakte kosten, daaronder onder andere begrepen de onderzoekskosten en transportkosten, integraal voor rekening van Koper. 10 Aansprakelijkheid van Hardhouthandel.nl is te allen tijde beperkt tot kosteloze vervanging dan wel herstel van gebrekkige Goederen, een en ander ter beoordeling van Hardhouthandel.nl. 11 Koper dient te allen tijde de beschikbare Montagehandleiding te volgen en toe te passen op de geleverde Goederen. Bij het niet juist naleven van de Montagehandleiding, opzet, bewuste roekeloosheid, grove schuld, nalatigheid, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder toestemming van Hardhouthandel.nl, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel getracht hebben wijzigingen aan te brengen aan de Goederen en/ of de Goederen hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de Goederen niet zijn bestemd, vervalt de garantie. Bij het aangaan van de (koop)overeenkomst wordt naar de Montagehandleiding verwezen. Aan Koper wordt op verzoek kosteloos een exemplaar verstrekt of toegezonden. 12 Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald of krachtens wetgeving niet dwingend is voorgeschreven, vervallen vorderingsrechten van Koper jegens Hardhouthandel.nl, uit welke hoofde ook, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Koper bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1 Indien de door Hardhouthandel.nl geleverde Goederen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid jegens Koper beperkt tot hetgeen in de Algemene Voorwaarden onder artikel 10 is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van de Goederen, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Nimmer is Hardhouthandel.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrekkig product in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW). Evenmin is Hardhouthandel.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/ of grove schuld en/ of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/ of oneigenlijk gebruik door Koper van de geleverde Goederen. 2 Hardhouthandel.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hardhouthandel.nl is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens. 3 Hardhouthandel.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, voor zover aansprakelijkheid daarvan is vast komen te staan. 4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan maximaal het bedrag van de aankoopsom dat door de Koper is betaald voor de gebrekkige Goederen. 5 Hardhouthandel.nl is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder onder andere begrepen indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/ of schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van een Consument strekt deze beperking niet verder dan die, welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 6 De aansprakelijkheid van Hardhouthandel.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 14: Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat – met uitzondering van artikel 7 – op Koper over op het moment waarop de Goederen in de macht van Koper worden gebracht/ worden geleverd.

Artikel 15: Vrijwaring

1 Koper vrijwaart Hardhouthandel.nl voor eventuele aanspraken van derden in verband met de door Koper gekochte Goederen. 2 Indien Hardhouthandel.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Koper gehouden Hardhouthandel.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Koper in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is Hardhouthandel.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Koper, derden alsmede Hardhouthandel.nl, die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Koper.

Artikel 16: Prijs en betaling

1 De koopprijs voor de Goederen omvat, behalve de prijs daarvoor, de kosten van de verpakking, het (bijkomende) transport en de afleveringskosten ter plaatse door Koper aangewezen. Afwijkende afleverbestemmingen (en bijbehorende prijzen) dienen tussen Partijen te worden overlegd. Koper is verplicht de koopprijs vooraf óf uiterlijk bij levering van de Goederen te voldoen. 2 De koopprijs voor Goederen die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd (maatwerk/ bestek) op basis van een individuele keuze en/ of beslissing van Koper, en/ of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, dient voorafgaand aan fabricage en levering te worden voldaan. Onder maatwerk/ bestek wordt o.a. tevens verstaan Goederen die zijn gezaagd, verzaagd, aangepast, op maat gemaakt, etc.). Deze Goederen zijn voor Hardhouthandel.nl niet meer bruikbaar voor andere (verkoop)doeleinden. 3 Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 4 Indien Koper niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is zij zonder ingebrekestelling in verzuim en zal zij over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een rente verschuldigd zijn ter hoogte van 1% (één procent) per maand of zoveel meer als de wettelijke rente bedraagt, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd is. Onverminderd het voorgaande is Hardhouthandel.nl bevoegd de (koop)overeenkomst te ontbinden (en eventuele eigendomsrechten uit te oefenen). In geval van ontbinding is Koper aansprakelijk voor de door Hardhouthandel.nl geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, handlingskosten en eventuele transportkosten. 5 Indien Hardhouthandel.nl bij wanprestatie van Koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de Koper. Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,-. Indien Hardhouthandel.nl echter hogere incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze kosten voor rekening van Koper. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op Koper worden verhaald. Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 6 Indien Koper gebruik maakt van opslag als bedoeld in artikel 7, blijft zij verplicht tot betaling van de koopsom op het in artikel 15 lid 1 vermelde tijdstip. De aanvang van de opslag wordt hierbij als economische levering beschouwd. 7 Indien Hardhouthandel.nl bij het sluiten van de (koop)overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt met Koper, is Hardhouthandel.nl onder navolgende (niet cumulatieve) omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven: – indien de prijsverhoging het gevolg is van een onderling overeengekomen wijziging van de (koop)overeenkomst; – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Hardhouthandel.nl toekomende bevoegdheid of een op Hardhouthandel.nl rustende verplichting ingevolge de wet; – indien de prijsverhoging voortvloeit uit toerekenbare gedragingen en/ of tekortkoming van Koper.

Artikel 17: Wettelijke vereisten

1 Hardhouthandel.nl staat er voor in, voor zover dit naar redelijkheid en billijkheid van haar kan worden verlangd, dat de kwaliteit van de Goederen die op grond van de (koop)overeenkomst geleverd moeten worden, voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/ of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de (koop)overeenkomst. 2 Het in artikel 17 lid 1 bepaalde is van toepassing op het normale gebruik van de Goederen.

Artikel 18: Ontbinding

1 Onverminderd het bepaalde in artikel 16 wordt de (koop)overeenkomst na een schriftelijke verklaring van Hardhouthandel.nl zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, op het tijdstip waarop Koper: – in staat van faillissement wordt verklaard of Koper of een derde een verzoek daartoe aanvraagt; of – Koper voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of – door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van een schuldsaneringsregeling; of – Koper door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest; of – indien Hardhouthandel.nl uit een mededeling van Koper moet afleiden dat sprake kan zijn van een of meerdere gebeurtenissen als bovenstaand zijn beschreven; tenzij de curator of bewindvoerder de uit de (koop)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en hiertoe voldoende zekerheden stelt. Een en ander ter beoordeling door Hardhouthandel.nl. 2 Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar door Hardhouthandel.nl. Koper is aansprakelijk voor de door Hardhouthandel.nl geleden schade, onder meer bestaande uit verlies, winstderving, handlingskosten, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten en eventuele transportkosten. Indien Hardhouthandel.nl op de gronden als genoemd in artikel 18 tot opschorting en/ of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van daaruit voortvloeiende schade en/ of kosten aan Koper. Koper is in zulks geval uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding en/ of schadeloosstelling verplicht. 3 Indien de (koop)overeenkomst tussentijds wordt opgezegd respectievelijk ontbonden door Hardhouthandel.nl, zal Hardhouthandel.nl in overleg met Koper naar alle redelijkheid meewerken aan de overdracht van eventuele nog te verrichten werkzaamheden, aan derden, tenzij de opzegging respectievelijk ontbinding aan Koper toerekenbaar is. Indien opzegging respectievelijk ontbinding toerekenbaar is aan Koper, worden de kosten voor overdracht aan Koper of de overnemende partij in rekening gebracht. Hardhouthandel.nl zal Koper dan wel de overnemende partij zoveel als mogelijk vooraf inlichten omtrent de omvang van deze kosten. Koper dan wel de overnemende partij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Hardhouthandel.nl aan Koper genoemde termijn te voldoen.

Artikel 19: Annulering door Onderneming

1 Indien een Onderneming de (koop)overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil beëindigen vóórdat levering heeft plaatsgevonden, dan kunnen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Goederen (vermeerderd met eventuele aanvoer-, afvoer-, handlings- en/ of (gereserveerde) arbeidskosten) integraal aan de Onderneming in rekening worden gebracht. 2 Een Onderneming kan na levering van Goederen geen beroep doen op het retourneren dan wel ruilen daarvan – behoudens de uitzonderingen als omschreven in de Algemene Voorwaarden – tenzij Hardhouthandel.nl anders besluit. Indien Hardhouthandel.nl hiertoe besluit en Goederen worden geretourneerd dan wel geruild, kan Hardhouthandel.nl op betreffende Goederen 20% handlingskosten in rekening brengen bij de Onderneming dan wel een waardebon uitgeven voor de gehele aankoopprijs, waarmee een vervolgaankoop kan worden gedaan. 3 Indien een Onderneming de (koop)overeenkomst met betrekking tot op maat gemaakte Goederen (bijvoorbeeld gezaagd, verzaagd, aangepast, of speciaal voor hem besteld respectievelijk vervaardigd, etc.) geheel of gedeeltelijk wil beëindigen, vóór of nadat levering heeft plaatsgevonden, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Goederen vermeerderd met de kosten als vermeld in artikel 19 lid 1, integraal aan de Onderneming in rekening worden gebracht. 4 Beëindiging van de (koop)overeenkomst door de Onderneming dient schriftelijk en in overleg met Hardhouthandel.nl te geschieden en zal enkel plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Hardhouthandel.nl onder eventueel nader te stellen voorwaarden. De door Hardhouthandel.nl gemaakte kosten binnen een redelijke termijn in rekening worden gebracht bij de Onderneming en dienen binnen 7 kalenderdagen te worden voldaan. 5 Herroepingsrecht (als in de Algemene Voorwaarden omschreven) is niet van toepassing op de (koop)overeenkomst tussen Hardhouthandel.nl en een Onderneming.

Artikel 20: Herroepingsrecht in geval van
koop op afstand (uitsluitend via internet)

1 Herroepingsrecht is niet van toepassing op de (koop)overeenkomst die ter plaatse van de vestiging van Hardhouthandel.nl is gesloten dan wel de (koop)overeenkomst die voortvloeit uit een bezoek ter plaatse van de vestiging van Hardhouthandel.nl maar op een later moment op afstand wordt gesloten. Een Consument kan in zulks geval na levering van Goederen geen beroep doen op het retourneren dan wel ruilen daarvan – tenzij Hardhouthandel.nl anders besluit. Indien Hardhouthandel.nl hiertoe besluit en Goederen worden geretourneerd dan wel geruild, kan Hardhouthandel.nl op betreffende Goederen 20% handlingskosten in rekening brengen bij de Consument dan wel een waardebon uitgeven voor de gehele aankoopprijs, waarmee een vervolgaankoop kan worden gedaan. 2 Bij koop op afstand via internet kan een Consument de (koop)overeenkomst gedurende een bedenktermijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. 3 De in artikel 20 lid 2 genoemde bedenktijd gaat in: – op de dag nadat aan de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, de Goederen zijn geleverd; of – als de levering van Goederen bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen. Hardhouthandel.nl mag een bestelling van meerdere Goederen of onderdelen met verschillende levertijden weigeren.

Artikel 21: Verplichtingen Consument

1 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Goederen en de verpakking. Zij zal de Goederen slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen. 2 De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met Goederen die verder gaat dan toegestaan in artikel 21 lid 1. Indien de Consument Goederen heeft gehanteerd en inspecteert die verder gaat dan in artikel 21 lid 1 is omschreven, zijn deze Goederen uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 22: Uitoefening herroepingsrecht en
kosten

1 Als de Consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, meldt zij dit middels elektronische- dan wel schriftelijke wijze binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan Hardhouthandel.nl door middel van het modelformulier, waarnaar (middels hyperlink) is verwezen in de Aanbieding en zoals is weergegeven op de Website. Op verzoek – binnen de bedenktermijn – zal kosteloos een modelformulier aan de Consument worden toegestuurd. 2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 22 lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument de Goederen terug. Hardhouthandel.nl kan de Goederen op verzoek van de Consument af laten halen tegen vergoeding als omschreven in artikel 22 lid 5. Terugzenden van Goederen geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de Consument. 3 De Consument zendt/ legt de Goederen deugdelijk verpakt en afgebonden retour/ gereed met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door Hardhouthandel.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de Goederen met een kooiaap/ heftruck/ hijskraan zijn gelost, dient de Consument tevens zorg te dragen dat de Goederen op dezelfde wijze kunnen worden getransporteerd. 4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument. 5 Indien Hardhouthandel.nl de Goederen bij de Consument komt afhalen draagt de Consument de kosten van het terugzenden van de Goederen. Deze kosten zijn gelijk aan de betaalde kosten van de heenzending, eventueel vermeerderd met de hierop gegeven korting, zoals weergegeven op de factuur. Hardhouthandel.nl accepteert geen rembours terugzendingen.

Artikel 23: Verplichtingen Hardhouthandel.nl bij herroeping

1 Hardhouthandel.nl stuurt binnen redelijke termijn na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging. 2 Hardhouthandel.nl vergoedt in beginsel alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Hardhouthandel.nl in rekening gebracht, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Hardhouthandel.nl behoudt het recht voor te wachten met terugbetalen tot zij de Goederen heeft ontvangen. 3 Gemaakte kosten met betrekking tot de terugzending alsmede waardevermindering als gevolg van schade aan de Goederen ontstaan ten tijde van het terugzenden zullen op de terugbetaling in mindering worden gebracht. Hardhouthandel.nl behoudt zich het recht voor om Goederen niet te accepteren c.q. niet te crediteren indien (blijkt dat) deze door waardevermindering en/ of schade niet meer bruikbaar zijn voor verkoopdoeleinden. 4 Hardhouthandel.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. 5 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Hardhouthandel.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 24: Uitsluiting herroepingsrecht

1 Hardhouthandel.nl sluit de navolgende Goederen uit van het herroepingsrecht: a Volgens specificaties van de Consument vervaardigde Goederen (maatwerk/ bestek) die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze en/ of beslissing van de Consument en/ of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Onder maatwerk/ bestek wordt tevens verstaan Goederen die zijn gezaagd, verzaagd, aangepast, op maat gemaakt, etc. b Goederen, waaronder in deze verstaan hout(producten), die de beschermende omgeving c.q. opslag van Hardhouthandel.nl hebben verlaten en in ongemonteerde toestand een beperkte houdbaarheid hebben en/ of snel bederven c.q. vervormen door o.a. omgevingsfactoren en/ of (volatiliteit in) natuurverschijnselen. Bederf c.q. vervorming resulteert in (significante) waardevermindering dan wel waardeloosheid. M.b.t. deze Goederen is de Consument (impliciet dan wel expliciet) de mogelijkheid geboden een voorbeeld/ sample te ontvangen per post om zodoende voorafgaand aan de aanschaf van Goederen de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen en deze te hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen. Goederen die onderhevig zijn geweest aan (een) toerekenbare handeling(en) door Consument (of een aan Consument ondergeschikte/ ingeschakelde derde) zoals o.a. opzet, bewuste roekeloosheid, grove schuld, nalatigheid, het niet hanteren van de Montagehandleiding, het blootstellen van Goederen aan omgevingsfactoren die van negatieve invloed zijn, of Consument anderszins een fout heeft gemaakt. d Goederen die door de Consument zijn gehanteerd en geïnspecteerd op een wijze die verder gaat dan is toegestaan in artikel 21 lid 1. e Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten. 2 Alle Goederen als vermeld in artikel 24 lid 1 zijn voor Hardhouthandel.nl niet meer bruikbaar voor verkoopdoeleinden als gevolg van (significante) waardevermindering dan wel waardeloosheid en kunnen derhalve niet worden geretourneerd.

Artikel 25: Rechten van intellectuele eigendom

1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Goederen en/of met betrekking tot de Website berusten bij Hardhouthandel.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt o.a. verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/ of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/ of commerciële knowhow, methoden en concepten. 3 Het is Koper verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in artikel 25, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hardhouthandel.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 4 Hardhouthandel.nl verklaart dat naar haar beste weten door haar geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Hardhouthandel.nl, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of de Goederen vervangen of wijzigen. Hardhouthandel.nl kan tevens verzoeken het recht te verwerven om het gebruik van dat merk of Goederen voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling aan Koper van de door deze betaalde prijs voor de betreffende Goederen, zo nodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving. 5 Koper stelt Hardhouthandel.nl zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van enige jegens hem/ haar aanhangig gemaakte aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat de door Hardhouthandel.nl verkochte Goederen inbreuk maken op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht. 6 Hardhouthandel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in artikel 20 lid 3 jo. 4 indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Koper de Goederen heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hardhouthandel.nl. 7 De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van eventuele bepaalde hyperlinks, eigendom van Hardhouthandel.nl. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hardhouthandel.nl. Deze toestemming is tevens uitdrukkelijk schriftelijk benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Artikel 26: Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

Artikel 27: Geschillen

1 Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun (koop)overeenkomst dan wel van nadere (koop)overeenkomsten die daaruit voortvloeien of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals onder andere ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/ of ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden beslecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, met uitzondering van de Consument die een schriftelijk bezwaar indient, teneinde voor de wettelijk bevoegde rechtbank te verschijnen. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der Partijen zulks verklaart en onderbouwt. 2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 28: CE-markering

Producten met een CE-markering zijn onderworpen aan de geharmoniseerde Europese productnormen of European Technical Approval Guidelines (ETAG).

Artikel 29: Hoeveelheid

1 Bij verkoop van Goederen aan Koper met een hoeveelheid van meer dan 3 m3, behoudt Hardhouthandel.nl het recht om deze bestelling in delen te leveren, elk met een hoeveelheid van minimaal 3 m3 per deel, afhankelijk van het soort hout en de afmeting.

Artikel 30: Certificering

Indien geen expliciete aanvraag naar gecertificeerde houtsoorten zoals het FSC- en/ of PEFC keurmerk en/ of -afmetingen wordt gedaan door Koper, behoudt Hardhouthandel.nl het recht om levering van houtsoorten en/ of  afmetingen te laten geschieden met of zonder keurmerk. Hardhouthandel.nl is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van daaruit voortvloeiende schade en/ of kosten aan Koper.

Artikel 31: Bankirai/ Bangkirai

Hardhouthandel.nl verhandelt onder de naam ‘Bankirai / Bangkirai’ tevens andere hardhoutsoorten van minstens dezelfde duurzaamheidsklasse. In dergelijke gevallen wordt de omschrijving ‘Bankirai of gelijkwaardig’ gehanteerd. De aanduiding ‘Bankirai of gelijkwaardig’ ziet in zulks geval op de algemeen gebruikte aanduiding voor hardhout en geeft de kwaliteit van de desbetreffende Goederen weer, gericht op de duurzaamheidsklasse. Koper is zich hiervan bewust en kan dienaangaande nimmer enige aanspraak tot schadevergoeding ontlenen jegens Hardhouthandel.nl.

Artikel 32: Slotartikel

Deze Algemene Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

0
    0
    Je winkelwagen
    Je winkelwagen is leeg
    Vragen? Chat met onze Klantenservice