Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Houthandel P. van Loon B.V.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen/downloaden.

(Dit kan enkele seconden tijd in beslag nemen, afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding)

 

Art. 1      Definities

 

Koper: Iedere derde met wie Houthandel Van Loon een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Houthandel Van Loon een aanbieding doet.

Houthandel Van Loon: Houthandel P. Van Loon B.V., gevestigd aan de Nijverheidstraat 23 te Wijk en Aalburg, dan wel een aan haar gelieerd bedrijf.

Algemene voorwaarden: Algemene Verkoopvoorwaarden Houthandel P. van Loon B.V.

Website: http://www.hardhouthandelvanloon.nl, http://www.hardhouthandel.nl of enige andere website van Houthandel Van Loon

 

Art. 2      Toepasselijkheid

 

1              Deze algemene voorwaarden van Houthandel Van Loon zijn van toepassing op alle aanbiedingen/ offertes van Houthandel Van Loon, ook die welke op de website of op andere wijze door middel van koop op afstand door de Houthandel Van Loon worden weergegeven, alsook op alle overeenkomsten met Houthandel Van Loon.

3              Alle offertes worden onder voorbehoud van prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

4              De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Houthandel Van Loon heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de Koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene verkoopvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

5              Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Houthandel Van Loon aan de Koper heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

6              Houthandel Van Loon behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen, waarna de gewijzigde of aangevulde voorwaarden van toepassing zijn.

7              Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Houthandel Van Loon en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8              Indien Houthandel Van Loon niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Houthandel Van Loon in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Art. 3      Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 

1              Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2              Alle aanbiedingen van Houthandel Van Loon gelden onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, welke toepasselijkheid zich uitstrekt tot de aanvaarding door Koper en tot de overeenkomsten tussen Houthandel Van Loon en Koper.

3              Koper wordt geacht een aanbod aan Houthandel Van Loon te hebben gedaan, indien hij precies heeft aangegeven welk product of welke dienst hij wil ontvangen en de gegevens heeft verzonden via elektronische weg c.q. ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de desbetreffende data via elektronische weg zijn verzonden en door Houthandel Van Loon zijn ontvangen.

4              Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een schriftelijke bevestiging aan Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (email)adres, behoudens mondeling ter plaatse van de vestiging van Houthandel Van Loon gesloten overeenkomsten welke direct zijn afgewikkeld.

5              Houthandel Van Loon kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6              Koper en Houthandel Van Loon komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.3 en 3.4 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

7              Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via SMS, e-mail of anderszins verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Houthandel Van Loon garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn.

Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Art. 4      Wijzigingen

 

1              Wijzigingen in de koopovereenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Houthandel Van Loon zijn overeengekomen.

2              Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3              Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Houthandel Van Loon een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

Art. 5      Kwaliteit en omschrijving

 

1              Houthandel Van Loon verbindt zich jegens Koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.

2              Houthandel Van Loon verbindt zich jegens Koper hem goederen te leveren, die van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn.

3              Houthandel Van Loon staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor Koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Houthandel Van Loon kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen. Houthandel Van Loon voert geen sterkteberekeningen uit voor de door Koper beoogde doeleinden van producten. Koper is zelf geheel verantwoordelijk voor de sterkteberekening, plaatsing, uitvoer, aanpassing et cetera van de door Houthandel Van Loon geleverde producten.

4              Bij gebruik van geleverde zaken buiten Nederland dient Koper zelf te verifiëren of dat gebruik toegestaan en verantwoord is. Houthandel Van Loon kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

5              Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, keurmerk, houtsoort, profiel en dergelijke welke uit technisch en kwalitatief oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen voor aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of een schadevergoeding.

6              Het voorgaande heeft eveneens betrekking op de werking van hout.

7              De Nederlandse praktijkrichtlijn ‘NPR 5493’ geeft de toegestane afwijkingen van standaardmaten in houtsoorten en toepassingen weer, welke gehanteerd zullen worden,en dienen als richtlijn voor toegestane afwijkingen in houtsoorten en -maten, per toepassingscategorie. Deze praktijkrichtlijnen kunnen op verzoek worden ingekeken.

8              De (hout)producten van Houthandel Van Loon kunnen de eerste tijd na aflevering een zekere geur of stank afgeven. Deze verdwijnt vanzelf. Koper kan terzake geen aanspraak, welke dan ook, ontlenen jegens Houthandel Van Hout.

 

Art. 6      Verpakking en verzending

 

1              Houthandel Van Loon verbindt zich jegens de Koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Houthandel Van Loon draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.

2              De goederen zullen door Houthandel Van Loon bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

3              Wanneer Houthandel Van Loon voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers et cetera ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is Koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden et cetera terug te zenden naar het door Houthandel Van Loon opgegeven adres, bij gebreke waarvan Koper aan Houthandel Van Loon schadevergoeding is verschuldigd.

 

Art. 7      Opslag

 

1              Indien om welke reden ook Koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor levering, zal Houthandel Van Loon, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij Koper bezorgd zijn.

2              Koper is verplicht aan Houthandel Van Loon de opslagkosten volgens het bij Houthandel Van Loon gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed waren, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 

 

Art. 8      Eigendomsovergang en risico

 

1              Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op Koper overgaan bij levering.

2              Zolang Koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Houthandel Van Loon zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom pas op Koper over, zodra Koper aan al zijn verplichtingen jegens Houthandel Van Loon heeft voldaan.

3              Indien er gerede twijfel bij Houthandel Van Loon bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Koper, is Houthandel Van Loon bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 6 lid 2 uit te stellen, totdat Koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft of een aanzienlijk voorschot van betaling heeft gedaan. Koper is aansprakelijk voor de door Houthandel Van Loon door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

4              Als Houthandel Van Loon op verzoek van Koper overeenkomstig het bepaalde in art. 7 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van Houthandel Van Loon, maar voor risico van Koper blijven, totdat de goederen bij Koper zijn bezorgd en geleverd op de in art. 6 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

5              Koper dient steeds al hetgeen te doen wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van Houthandel Van Loon veilig te stellen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Koper verplicht om Houthandel Van Loon daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6              Voor het geval Houthandel Van Loon haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Houthandel Van Loon en door Houthandel Van Loon aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Houthandel Van Loon zich bevinden teneinde die zaken terug te nemen.

 

Art. 9      Tijdstip van levering

 

1                     Houthandel Van Loon zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn dat, respectievelijk die, bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop Houthandel Van Loon de order heeft bevestigd door middel van een orderbevestiging of offerte en deze tevens door Koper is bevestigd. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Houthandel Van Loon derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Houthandel Van Loon dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2                     Koper dient te alle tijde bij overdracht van goederen de rekening, c.q. pakbon, c.q. afhaalbon te ondertekenen voor ontvangst en dient de order te controleren op juistheid en beschadigingen.

 

Art. 10    Overmacht

 

1              De in art. 9 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Houthandel Van Loon door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

2              Van overmacht aan de zijde van Houthandel Van Loon is sprake, indien Houthandel Van Loon na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Houthandel Van Loon als bij derden, van wie Houthandel Van Loon de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Houthandel Van Loon ontstaan.

3              Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Houthandel Van Loon als Koper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft Houthandel Van Loon slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Houthandel Van Loon terug te zenden voor rekening en risico van Koper, indien Koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door Koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

4              Houthandel van Loon is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan.

5              Houthandel van Loon is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.

 

Art. 11    Garantie

 

1                     Op de door Houthandel Van Loon geleverde goederen wordt in beginsel een garantie gegeven voor de duur van zes maanden na datum van de aflevering, tenzij schade het gevolg is van handelingen door de Koper zelf, zoals opzet, bewuste roekeloosheid, grove schuld, het niet hanteren van de montagerichtlijnen, of Koper anderszins bij het gebruik van goederen een fout maakt. Daarnaast geldt tevens geen garantie indien er sprake is van overmacht als in art. 10 genoemd en volatiliteit in natuurverschijnselen en -omstandigheden die geleverde producten buiten de risicosfeer van Houthandel Van Loon beïnvloeden zoals overmatige zon, regen, ijsvorming, storm, orkanen, tsunami’s, et cetera. Mocht met leveranciers van Houthandel Van Loon een kortere garantietermijn van toepassing zijn dan geldt deze termijn tussen Koper en Houthandel Van Loon als de overeengekomen garantietermijn. Houthandel Van Loon voert tevens geen sterkteberekeningen uit voor de door Koper gebruikte doeleinden van producten. Koper is zelf geheel verantwoordelijk voor de sterkteberekening, plaatsing, uitvoer, aanpassing et cetera van de door Houthandel Van Loon geleverde producten.

2              Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort. Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele klachten van Koper over gebreken dienen op straffe van verval direct, maar uiterlijk binnen twee dagen na ontdekking schriftelijk aan Houthandel Van Loon te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Houthandel Van Loon in staat is adequaat te reageren. Koper dient Houthandel Van Loon in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien Koper besluit het product/de producten terug te sturen, dient hij met behulp van fotomateriaal duidelijk de klacht in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen product en/of producten teruggenomen.

3                     Indien van een gebrek na meer dan twee dagen na ontdekking melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4                     Indien vaststaat dat een geleverde zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, zal Houthandel Van Loon de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Koper vervangen of - zulks ter keuze van Houthandel Van Loon - zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende schadevergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is Koper gehouden om de vervangen zaak aan Houthandel Van Loon te retourneren en de eigendom daarover aan Houthandel Van Loon te verschaffen, tenzij Houthandel Van Loon anders aangeeft.

5                     Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de in verband daarmede door Houtandel Van Hout gemaakte kosten, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van Koper.

6              De aansprakelijkheid van Houthandel Van Loon is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling van Houthandel Van Loon.

7              Koper dient te allen tijde de montagehandleiding(en) met betrekking tot de geleverde zaken te volgen. Bij het niet juist naleven van de montagehandleiding(en), onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder toestemming van Houthandel Van Loon, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel getracht hebben wijzigingen aan te brengen aan het product/ producten en/of het product/deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product /deze producten niet is/zijn bestemd, vervalt de garantie. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt naar de montagehandleiding verwezen. Aan Koper wordt op verzoek kosteloos een exmplaar verstrekt of toegezonden.

8.             Koper kan jegens Houthandel Van Loon na zes maanden na aflevering geen aanspraak meer doen gelden terzake van een tekortkoming of enige garantie van Houthandel Van Loon. 

 

Art. 12    Aansprakelijkheid

 

1              Indien het door Houthandel Van Loon geleverde product/de geleverde producten gebrekkig is/zijn, is de aansprakelijkheid jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder artikel 11 is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid. Nimmer is Houthandel Van Loon aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrekkig product in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW). Evenmin is Houthandel Van Loon aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door Koper van het geleverde product en/of de geleverde producten.

2                     Houthandel Van Loon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Houthandel Van Loon is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3                     Houthandel Van Loon is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4                     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Houthandel Van Loon aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Houthandel Van Loon toegerekend kunnen worden;

-  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5                     Houthandel Van Loon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6                     Indien Houthandel Van Loon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Houthandel Van Loon beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7                     De aansprakelijkheid van Houthandel Van Loon is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

8                     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van leidinggevende(n) of ondergeschikten van Houthandel Van Loon.

Art. 13    Risico-overgang

 

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Koper over op het moment waarop de goederen in de macht van Koper worden gebracht.

 

Art. 14    Vrijwaring

1                     Koper vrijwaart Houthandel Van Loon voor eventuele aanspraken van derden in verband met de door Koper gekochte zaken.

2                     Indien Houthandel Van Loon uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Koper gehouden Houthandel Van Loon zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Koper in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is Houthandel Van Loon, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Koper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

 

Art. 15    Prijs en betaling

 

1              De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door Koper binnen Nederland, Duitsland, Frankrijk en België aangewezen. Koper is verplicht de koopprijs bij overdracht van goederen te voldoen, tenzij het een op maat gemaakt product betreft (bijvoorbeeld gezaagd, verzaagd, aangepast, op maat gemaakt, et cetera). Dit product/deze producten zijn tot stand gekomen volgens specifieke eisen van Koper en genoemde producten zijn niet meer bruikbaar voor verkoop door Houthandel Van Loon. Betaling van deze producten dient vooraf te geschieden daar het risico voor Houthandel Van Loon aanwezig is dat Koper afziet van de overeenkomst en de op maat gemaakte producten incourant worden.

2              Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

3              Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hij over het factuurbedrag of het niet-betaalde gedeelte daarvan een rente verschuldigd zijn ter hoogte van 1% (één procent) per maand of zoveel meer als de wettelijke rente bedraagt, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd is. Onverminderd het voorgaande is Houthandel Van Loon bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden. In dat geval is Koper aansprakelijk voor de door Houthandel Van Loon geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

4              Indien Houthandel Van Loon bij wanprestatie van Koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de Koper. Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,-. Indien Houthandel Van Loon echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Koper worden verhaald. Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Koper, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in art. 7, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip, waarbij de aanvang van de opslag als levering beschouwd wordt.

5              Indien Houthandel Van Loon bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Houthandel Van Loon onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Houthandel Van Loon toekomende bevoegdheid of een op Houthandel Van Loon rustende verplichting ingevolge de wet.

 

Art. 16    Wettelijke vereisten

 

1              Houthandel Van Loon staat er voor in, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.

2              Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

 

Art. 17    Ontbinding

 

1                     Onverminderd het bepaalde in art. 15 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring door Houthandel Van Loon op het tijdstip, waarop Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of een verzoek van Koper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of deze door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2                     Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door Houthandel Van Loon geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten. Indien Houthandel Van Loon op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

3                     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Houthandel Van Loon, zal Houthandel Van Loon in overleg met Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Houthandel Van Loon is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan Koper in rekening gebracht. Houthandel Van Loon zal de Koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten omtrent de omvang van deze kosten. Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Houthandel Van Loon aan Koper genoemde termijn te voldoen, tenzij Houthandel Van Loon anders aangeeft.

4              Indien Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de eventuele aan-, ,afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Koper in rekening worden gebracht. Indien Koper een op maat gemaakt (bijvoorbeeld gezaagd, verzaagd, aangepast, et cetera) geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Koper in rekening worden gebracht.

5              Retourorders worden door Houthandel Van Loon zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd. Beschadigde goederen of verpakte goederen waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

6              Retournering van geleverde goederen vindt plaats voor risico en rekening van de Koper en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Houthandel Van Loon onder de door haar te stellen condities.

 

Art. 18    Herroepingsrecht in geval van koop op afstand (uitsluitend via internet)

 

1                     Gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product/de producten heeft Koper het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst schriftelijk te ontbinden onder de verplichting het product/de producten terstond aan Houthandel Van Loon terug te sturen. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product/de producten door Houthandel Van Loon worden ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug, afhankelijk van eventuele kosten (arbeid, inspanning, et cetera) die Houthandel Van Loon heeft gemaakt ter voorbereiding van de order en/of nog moet maken om het product/de producten te ontvangen en op te ruimen. Onder kosten worden verstaan arbeids-, productie-, product- en afschrijvingskosten. Deze kosten kunnen in mindering worden gebracht op het door de Koper te ontvangen aankoopbedrag.

2                     Koper dient voorafgaand aan de retourzending schriftelijk aan te geven om welke producten het gaat. De kosten voor retour zenden van het product/de producten zijn voor rekening van Koper. Houthandel Van Loon behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Schade aan het product/de producten, ontstaan tijdens de retour verzending, is voor rekening en verantwoording van Koper.

3                     Voorts behoeft Houthandel Van Loon uitsluitend retourzendingen van een product en/of producten te accepteren indien:

-      het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper,

-      het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn,

-      het product en/of de producten ongebruikt zijn,

-      het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is/zijn geweest, bijbehorende montagematerialen, voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

 

Art. 19    Transport

 

1              Voor transport van de te leveren goederen wordt gebruik gemaakt van een (kleine) vrachtwagen. Deze vrachtwagen beschikt niet over een eigen zelfstandige losmogelijkheid. De chauffeur van Houthandel Van Loon zal in samenwerking met de Koper de bestemde materialen lossen.

2              Goederen worden naast of achter de wagen, op een verharde weg, gelost, zonder daarbij met de goederen te lopen.

3              De (vracht)wagen blijft op de openbare weg staan, tenzij het eigen terrein voor (vracht)wagens geschikt is.

4              Het eventueel berijden van eigen terrein is voor risico van Koper. Houthandel Van Loon is niet aansprakelijk voor schade aan terrein en aanwezige spullen, tenzij door opzet of bewuste roekeloosheid.

5              Transport van de goederen vanaf de losplaats naar de definitieve eindbestemming komt voor rekening en risico van Koper.

6              De plaats van bestemming, daar waar het hout gelost wordt, valt onder de verantwoordelijkheid van de Koper.

7              Na aankomst van de goederen worden deze, indien mogelijk op de wagen, gecontroleerd door Koper op juistheid en beschadigingen. Indien controle op de wagen niet mogelijk is, zal controle geschieden naast de wagen. Na controle dient Koper altijd de rekening, c.q. pakbon c.q. afleverbon te ondertekenen voor ontvangst, waarna de goederen worden gelost.

8              Eventueel extra gemaakte onkosten worden door Houthandel Van Loon aan Koper in rekening gebracht. Onder extra kosten worden verstaan kosten met betrekking tot:

-                      verkeerd doorgeven van afleveradres;

-                      niet (op tijd) aanwezig zijn op het afleveradres;

-                      onbereikbaarheid van afleveradres met de (vracht)wagen;

-                      te laat annuleren of wijzigen van de order.

9              Bezorgtijden zijn vanaf 06.00 uur tot 18.00 uur, afhankelijk van de geplande route door Houthandel Van Loon. Indien verwacht wordt dat levering geschiedt voor 08.00 uur dan ontvangt Koper hieromtrent telefonisch bericht. De werkdag voor levering ontvangt Koper voor 18.00 uur via elektronische communicatie bericht over de verwachte tijdsperiode van levering. Levering zal binnen deze tijdsperiode plaatsvinden, tenzij sprake is van oponthoud in de vorm van file, motorische storingen of overmacht als in art. 9 behandeld.       

10            Ongeveer 30 minuten voor aankomst van de goederen zal Koper telefonisch op de hoogte worden gesteld van de het verwachte tijdstip van levering. Koper dient op de dag van levering telefonisch bereikbaar te zijn voor Houthandel Van Loon. 

 

Art. 20    Rechten van intellectuele eigendom

 

1              Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij Houthandel van Loon, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2              Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische  en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

3              Het is Koper verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Houthandel van Loon, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

4              Houthandel van Loon verklaart dat naar haar beste weten door haar geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden; indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Houthandel van Loon, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling aan Koper van de door deze betaalde prijs voor het betreffende product, zo nodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving.

5              Koper stelt Houthandel Van Loon zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van enige jegens hem/haar aanhangig gemaakte aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat de door Houthandel Van Loon verkochte goederen inbreuk maken op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.

6              Houthandel Van Loon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Houthandel Van Loon.

7              De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van eventuele bepaalde hyperlinks, eigendom van Houthandel Van Loon. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Houthandel Van Loon. Deze toestemming is tevens uitdrukkelijk schriftelijk benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

Art. 21    Toepasselijk recht

 

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

 

Art. 22    Geschillen

 

1                     Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, zulks behoudens een schriftelijk bezwaar van Koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, teneinde voor de wettelijk bevoegde rechtbank te verschijnen. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

2                     In geval van geschillen kan zowel Houthandel Van Loon als Koper de producten en/of de naleving van de montagehandleiding laten controleren door de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH). Indien de voor deze inspectie gemaakte kosten zijn te wijten aan gedragingen van een der partijen (niet naleving montagehandleiding, opzet, (bewuste) roekeloosheid, et cetera)  zullen deze kosten betaald worden door deze partij. Uitspraken van de SKH zijn bindend voor beide partijen.

3                     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

 

 


Aanvullende voorwaarden

 

Algemeen:

 

Producten met een CE-markering zijn onderworpen aan de geharmoniseerde Europese productnormen of European Technical Approval Guidelines (ETAG).

 

Naaldhout

 

Art. 23    Hoeveelheid

 

1                     Bij verkoop van hout aan Koper met een hoeveelheid van meer dan 5 m3, behoudt Houthandel Van Loon het recht om deze bestelling hout in delen te leveren, elk met een hoeveelheid van minimaal 3 m3 per deel, afhankelijk van het soort hout en de afmeting.  

2                     Art. 24    Maten en kwaliteit

1                     NEN 5461 ‘Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd hout en rondhout - Algemeen gedeelte’ is van toepassing op de voorwaarden, definities, houtmaten en meetmethoden.

2                     Tenzij anders overeengekomen zijn de Nederlandse Kwaliteitseisen Voor Hout (KVH) van toepassing met betrekking tot maten en kwaliteit vanaf het moment dat een aanbod wordt gedaan door Koper.

 

Art. 25    Certificering

 

1              Houthandel Van Loon is FSC- en PEFC gecertificeerd. Aanvraag van gecertificeerde houtsoorten en/of -maten door Koper dient altijd expliciet schriftelijk te worden gedaan aan Houthandel Van Loon.

2              Indien geen expliciete aanvraag naar FSC-  en/of PEFC gecertificeerde houtsoorten en/of -maten wordt gedaan door Koper, behoudt Houthandel Van Loon het recht om levering van houtsoorten en/of -maten te laten geschieden met of zonder FSC- en/of PEFC keurmerk.

 

Loofhout

 

Art. 26    Maten en kwaliteit

 

1              NEN 5461 ‘Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd hout en rondhout - Algemeen gedeelte’ is van toepassing op de voorwaarden, definities en maten en meetmethoden.

2              De Nederlandse richtlijn NPR 5493 ‘Kwaliteitseisen voor loofhout in weg- en waterbouwkundige werken en andere constructieve toepassingen’ is van toepassing op de voorwaarden, definities, houtmaten en meetmethoden.

3              Tenzij anders overeengekomen zijn de Nederlandse Kwaliteitseisen Voor Hout (KVH) van toepassing met betrekking tot maten en kwaliteit vanaf het moment dat een aanbod wordt gedaan door Koper.

 

Bangkirai

 

Art. 27   

Houthandel Van Loon verhandelt onder de naam bangkirai ook andere hardhoutsoorten van minstens dezelfde kwaliteit. De aanduiding bangkirai is dan gericht op de kwaliteit van het hout. Koper aanvaardt dit gegeven en ontleent daaraan nimmer enige aanspraak jegens Houthandel Van Loon, welke dan ook.

 

Slotartikel

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel onder nummer 18123685 en fabrieken te Eindhoven en zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.